Journal of Economics and Social Sciences
Электронный научный журнал
№ 7 за 2015 год
Экономические науки
Zeremskaya Yu, Omelchenko A
Potyagaylov S.V., Baryshev G, Baryshev G, Baryshev G, Zeremskaya Yu
Ryabova A.V.
Abushakhmanova Yu.V., Zeremskaya Yu
Nakonechnaya I.V., Gasparyan G.A.
Adamova T.V., Zeremskaya Yu
Sidorenko A.N., Marugina N.
Sinyaeva M.A., Latysheva E., Chayka Yu.
Ershova E.A., Nikulina I., Abushaeva M.
Dementeva E.E., Kosov V. B., Chayka Yu. A.
Kolesova A.A., Fangmann G.O., Cherepanova N.V.
Социологические науки
Chevalkova E.L.
Korneeva A.Yu., Zeremskaya Yu.A.
Roganova A.D., Demyanets A.V., Leontieva Elena, Olga Stupnikova
Nguen L.T., Kazantseva G.
Lukyanchenko V.P., Kizeev V., Nikolaenko N.
Kazantseva G.S., Kolosova E.S., Lyu Ley
Сайт работает на RAE Editorial System