Journal of Economics and Social Sciences
Электронный научный журнал
№ 5 за 2014 год
Экономические науки
Lopatina E.S., Abushaeva M.E.
Apolonskaya K.V., Ermushko J.A., Kazantseva G.S.
Ageeva Yu.A., Zaviyalova Z.S., Zeremskaya Yu.A.
Verbovskiy V.A., Poletaev D.A., Chayka Y.A.
Kotik E.I., Gasparyan G.A., Lukianova N.A.
Kobzeva O.A., Anikina O.V., Rahimov T.R.
Khudyakova G.S., Gasparyan G.A.
Mikhaylova T.R., Gasparyan G.A.
Akutina O.V., Karlova L.V., Nikolaenko N.A.
Ponomareva E.I., Anikina O.V.
Subbotina K.E., Anikina O.V., Rahimov T.R.
Bashkov A.V., Poletaev D. A., Chayka Y. A.
Dementeva E.E., Chayka Y. A.
Styazhkin M.S., Gasparyan G.A.
Yurev N.B., Zeremskaya Yu.A.
Serichenko P.V., Kotov A.S., Mikhailova O.V.
Dudnikova A.V., Chistyakova N.O., Yakimenko E.V.
Badrutdinova D.R., Poletaev D. A., Chayka Y. A.
Ryabova A.V., Stupnikova O.B., Kalmykova E.Y.
Sharaev V.P., Stupnikova O.B., Kalmikova E.Y.
Социологические науки
Chernyaeva V.N., Lysunets T.B.
Chernyaeva V.N., Lysunets T.B.
Abrosimova E.S., Shatoknina A.O.
Sharaeva M.M., Stupnikova O.B.
Lyubavina A.G., Lyubavina A.G., Lyubavina A.G., Latisheva E.V., Zeremskaya Yu.A.
Kuzmina N.A., Stupnikova O.B., Kalmikova E.Y.
Lyubavina A.G., Latisheva E.V., Zeremskaya Yu.A.
Klimyuk E.Yu., Lysunets T.B.
Klimyuk E.Yu., Lysunets T.B.
Kruglikova M.E., Kazantseva G.S., Gurieva I.Y.
Molodov P.A., Evdokimov K. E., Gulbin G. K., Kazak O. G.
Rossikhina A.S., T.B. Lysunets
Dyachenko Yu.I., Zeremskaya Y. A.
Dudnikova A.V., Chistyakova N.O., Yakimenko E.V.
Zhuravleva A.V., Anikina O.V.
Shakhyrova A.A., Lysunets T.B., Zavyalova Z.S.
Firsankov I.E., Chayka Y. A., Zernin I.F.
Vlasov I.A., Gasparyan G.A., Lukianova N.A.
Botova A.A., Zeremskaya Yu.A.
Филологические науки
Andreev D.I., Gurieva I.Y., Bogoryad N.V.
Сайт работает на RAE Editorial System