Journal of Economics and Social Sciences
7 2015
ISRAELI INNOVATION SYSTEM
Omelchenko A, Zeremskaya Yu
HUMAN HAPPINESS ACHIEVEMENT BY SCIENTIFIC METHODS
Potyagaylov S.V., Baryshev G, Baryshev G, Baryshev G, Zeremskaya Yu
EMERGING FINTECH MARKET: TYPES AND FEATURES OF NEW FINANCIAL TECHNOLOGIES
Ryabova A.V.
ELEMENTS OF REGIONAL INNOVATION SYSTEM
Abushakhmanova Yu.V., Zeremskaya Yu
MONETARY POLICY OF THE CENTRAL BANK OF RUSSIA
Nakonechnaya I.V., Gasparyan G.A.
THE DEVELOPMENT OF RESEARCH AND INNOVATION INFRASTRUCTURE IN THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)
Adamova T.V., Zeremskaya Yu
VALUATION METHODS OF LOGISTIC INNOVATIONS IMPLEMENTATION RESULTS
Sidorenko A.N., Marugina N.
COPYCAT BRANDS INFLUENCE ON CONSUMER BEHAVIOR
Sinyaeva M.A., Latysheva E., Chayka Yu.
TYPES OF INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES OF A COMPANY
Ershova E.A., Nikulina I., Abushaeva M.
BRAND AS A PART OF THE STRATEGIC DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION
Dementeva E.E., Kosov V. B., Chayka Yu. A.
PROBLEMS AND PROSPECTS OF FRANCHISING DEVELOPMENT IN RUSSIA
Kolesova A.A., Fangmann G.O., Cherepanova N.V.
THE CHINESE MODEL OF ECONOMIC MODERNIZATION
Chevalkova E.L.
CULTURAL MEMORY ARCHETYPES
Korneeva A.Yu., Zeremskaya Yu.A.
PROBLEMS OF CROSS-CULTURAL COMMUNICATION
Roganova A.D., Demyanets A.V., Leontieva Elena, Olga Stupnikova
ROLE OF THE DIASPORA IN VIETNAMS ECONOMIC GROWTH
Nguen L.T., Kazantseva G.
PROJECT MANAGEMENT METHODOLOGY BASED ON THE PMI
Lukyanchenko V.P., Kizeev V., Nikolaenko N.
PECULIARITIES OF LEARNING ENGLISH IN CHINA
Kolosova E.S., Lyu Ley, Kazantseva G.S.